Provozovatel

R.Mećava
Kaštanjež 70 A
52 100 Banjole
Hrvatska

OIB: 78367913426 HR 78367913426

Licence

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U iSTARSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO
Klasa: UP/I-335-03/15-01/1375
urbroj: 2163-03-02/1-15-3